پاناسونیک

دستگاه مترجم همزمان UT96 / UR96

دستگاه مترجم همزمان بیسیم Wireless translation دستگاه مترجم همزمان دستگاهیست که در سالنهای آمفی تاتر ،کنفرانس کاربرد ..
دستگاه مترجم همزمان بیسیم Wireless translation دستگاه مترجم همزمان دستگاهیست که در سالنهای آمفی تاتر ،کنفرانس کاربرد ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس پاناسونیک WM-KC20N

اجزای تشکیل دهنده این سیستم میکروفن کنفرانس :WM-KM21E   جایگاه میکروفن ریاستWM-KM22E   جایگاه میکروفن سخنران   WM-KC20N    منبع ..
اجزای تشکیل دهنده این سیستم میکروفن کنفرانس :WM-KM21E   جایگاه میکروفن ریاستWM-KM22E   جایگاه میکروفن سخنران   WM-KC20N    منبع ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس پاناسونیکCN-T3010

اجزای تشکیل دهنده این سیستم میکروفن کنفرانس :CU-3000        منبع تغذیه جهت سیستم کنفرانسCN-T5015    جایگاه ..
اجزای تشکیل دهنده این سیستم میکروفن کنفرانس :CU-3000        منبع تغذیه جهت سیستم کنفرانسCN-T5015    جایگاه ..
بدون قیمت

سیستم کنفرانس پاناسونیکDSE-2015

اجزای تشکیل دهنده این سیستم  کنفرانس :CU-2000        منبع تغذیه جهت میکروفن کنفرانسDSE-2015    جایگاه ..
اجزای تشکیل دهنده این سیستم  کنفرانس :CU-2000        منبع تغذیه جهت میکروفن کنفرانسDSE-2015    جایگاه ..
بدون قیمت

میکروفن کنفرانس پاناسونیک HiMax

اجزای تشکیل دهنده این سیستم  کنفرانس :DM-201    جایگاه میکروفن ریاستDM-202    جایگاه میکروفن سخنران   DM-200     منبع ..
اجزای تشکیل دهنده این سیستم  کنفرانس :DM-201    جایگاه میکروفن ریاستDM-202    جایگاه میکروفن سخنران   DM-200     منبع ..
بدون قیمت