میکروفن کنفرانسTANDBERG صوت میکروفن کنفرانس بیرداینامیک (BEYERDYNAMIC) میکروفن کنفرانس سی اند دی (C&D) میکروفن کنفرانس سنهایزر(SENNHEIDER)

سیستم کنفرانسی فول دیجیتال TANDBERG

سیستم کنفرانسی TANDBERG سیستم کنفرانسی شرکت کننده تندبرگ مدل TANDBERG878D سیستم کنفرانسی ریاست تندبرگ مدل TANDBERG878C منبع ..
سیستم کنفرانسی TANDBERG سیستم کنفرانسی شرکت کننده تندبرگ مدل TANDBERG878D سیستم کنفرانسی ریاست تندبرگ مدل TANDBERG878C منبع ..
بدون قیمت